Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

BİLDİRİCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

a)       Veri Sorumlusu

BİLDİRİCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Bildirici” olarak anılacaktır.) olarak bildirici şirket lokasyonlarında ve mağazalarında kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)       Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bildirici şirket merkezinin ve mağazalarının güvenliğinin sağlanması amacı kapsamında; Bildirici’ nin ve Bildirici iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Bildirici tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’ un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c)        Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükünlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, Bildirici şirket merkezi lokasyonlarında bulunan binaların ve çeşitli lokasyonlarda bulunan mağazaları iç mekan ve dış cephelerinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve otomatik yolla işlenmektedir.

d)       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda c) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’ un 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

e)       KVKK’ nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, aşağında düzenlenen yöntemlerle Bildirici’ ye iletmeniz durumunda, Bildirici talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngürülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK’ nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle Bildirici’ ye iletebilirsiniz. Bu çerçevede Bildirici’ ye yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağında açıklanmaktadır.

Kanun’ un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içere yazılı talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici belgeler ile, İstanbul Yolu 27. Km No : 27 Sarayköy – Kazan / ANKARA adresine şahsen elden telim edilebilir.

Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.

 

Öneri ve Şikayetleriniz için kvkk@bildirici.com.tr adresinden bize ulaşabilirisiniz.